Munkatársaink

Kantár Attila

intézményvezető

kantar.attila@aranyjnyh.hu

Kiss Lászlóné

igazgatóhelyettes

kiss.laszlone@aranyjnyh.hu

Medvéné Kendi Timea

igazgatóhelyettes, angoltanár

medvene.kendi.timea@aranyjnyh.hu

Grexáné Márta Andrea

igazgatóhelyettes

grexane.marta.andrea@aranyjnyh.hu

Nagy Péter Kristóf

angoltanár, munkaközösségvezető

nagy.peter.kristof@aranyjnyh.hu http://facebook.com/nagypkristof

Szüleim pedagógusok – pályaválasztásomban meghatározó volt ez az indíttatás. Már főiskolás korom kezdetétől tanítok angol nyelvet különböző korosztályú diákoknak, és ez, valamint a diploma megszerzése után a tanári pályán eltöltött több mint tizenhat év megerősített abban, hogy számomra megfelelő hivatást választottam. Szeretek tanítani. Számos tanítványom tett már sikeres középfokú és felsőfokú nyelvvizsgát, ért el jó eredményt mind a régi, mind az új típusú érettségi vizsgákon közép- és emelt szinten egyaránt. Néhány volt tanítványom maga is angolszakot végzett. Folyamatosan versenyeztetem az erre fogékony tanulóimat, rendszeresen részt veszünk megyei és országos tanulmányi versenyeken.

Az angol nyelvet 1988-ban kezdtem el tanulni, komolyabban 1994-től foglalkozom vele. 1996-ban középfokú, majd 1998-ban felsőfokú állami nyelvvizsgát szereztem belőle. 1998-ban felvételt nyertem a Nyíregyházi Főiskola (akkori nevén: Bessenyei György Tanárképző Főiskola) angol-számítástechnika szakpárjára. A nyelvészet, a fonetika mindig a kedvenc érdeklődési területemhez tartozott, leginkább a különböző dialektusok tanulmányozása foglalkoztatott és mind a mai napig foglalkoztat. A nyelv mellett az angolszász kultúrát és civilizációt (elsősorban az amerikait) is tanulmányoztam a főiskolán. Főiskolai diplomámat[1] egyetemire[2] egészítettem ki a Debreceni Egyetem kiegészítő angol szakán alkalmazott nyelvészet szakirányon. Szakdolgozatomat – amely később könyv formájában is megjelent – a brit és az amerikai angol nyelvi variációk a magyarországi nyelvtanításban betöltött szerepéről írtam. Az egyetemi diploma megszerzése azért is elengedhetetlenül fontos volt a számomra, mert terveimben a PhD tudományos fokozat megszerzése is szerepelt. 2008-ban felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolája Nevelés- és Művelődéstudomány Doktori Programjára. 2011 szeptemberében abszolutóriumot szereztem. Kutatási területem a köz- és a felsőoktatásban tanuló diákok, hallgatók internethasználati szokásainak a megismerése, az eredményeket az oktatói munka hatékonyságának növelésére igyekszem fordítani. Bár a disszertációm jelentős része készen van, a doktori fokozat megszerzését határozatlan időre elhalasztottam. Számos tanulmányom megjelent különböző neveléstudományokkal, illetve társadalomtudományokkal foglalkozó folyóiratban.

Tanári tevékenységemet a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban kezdtem frissdiplomásként 2002-ben. Hamar a gyakorlatban is tapasztalatokat szereztem a tanári hivatással járó feladatokban. Fél éve dolgoztam tanárként, amikor a Nyíregyházi Főiskola Angol Tanszéke megkeresett, hogy vállaljak szakvezetői szerepet az angol nyelvtanár egyszakos hallgatók külső iskolai gyakorlati képzésében. Szakvezetőként másfél évig dolgoztam 2004 májusáig, amikor a főiskola az angol nyelvtanári képzést megszüntette. Ugyanebben az évben belekerültem abba a csoportba, amely az iskolában a nyelvi előkészítő évfolyam angol nyelvtanítási programjának kidolgozásáért volt felelős. Két „nulladik évfolyamon” is tanítottam heti nyolc órában. Többször vittem angliai tanulmányi kirándulásra diákcsoportokat. Meghatározó élmény volt ebben az iskolában dolgozni, hiszen itt tanultam bele a tanmenetkészítésbe a NAT és a kerettanterv, illetve az ezeken alapuló helyi tanterv és pedagógiai program figyelembevételével, valamint lehetőségem nyílt alsótagozatos tanulókkal is foglalkoznom. Bár a harmadik-, negyedikosztályos diákokkal is megtaláltam a közös hangot, mégis ebben az intézményben tudatosult bennem, hogy az idősebb diákok oktatására vagyok a leginkább alkalmas.

Tanári munkásságom közel felét a felsőoktatásban töltöttem. 2007 és 2014 között a Nyíregyházi Főiskolán dolgoztam a Társadalom- és Kultúratudományi Intézet oktatójaként. Elsősorban informatikával, digitális kommunikációval kapcsolatos tárgyakat oktattam, de gyakran kamatoztathattam az angoltanári végzettségemet is, mivel az Intézetben folytatott munkám lehetővé tette, hogy ötvözzem az angol nyelvészeti ismereteimet az informatikai tudásommal. Részt vettem a tanárszakos hallgatók képzésében is, nekik elektronikus tananyagfejlesztéssel kapcsolatos tárgyakat oktattam. Főiskolai oktató tevékenységem mellett is folyamatosan készítettem fel nyelvvizsgára, érettségire diákokat, illetve az emelt szintű érettségiztetésben aktívan részt vettem.

A főiskolai oktatómunkám mellett néhány hónapot helyettesítettem óraadóként a Bökönyi Barota Mihály Általános Iskolában, ahol betekintést nyerhettem a halmozottan hátrányos helyzetű diákokkal való foglalkozás nehézségekkel teli szépségeibe. Talán ennek az élménynek a hatására mondtam fel a Főiskolán 2014-ben, és tértem vissza véglegesen a közoktatásba. Először Tokajban dolgoztam a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban (2014-től 2015-ig), ahol szintén sok hátrányos helyzetű diákkal találkozhattam.

2015 augusztusában a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium gimnáziumi tagozatán kaptam állást, ahol kiemelkedő képességű diákokkal is foglalkozhatom. Részt veszek a négyosztályos gimnázium angoltagozatán tanuló diákok oktatásában, de vannak testnevelés-, sporttagozatos osztályaim, valamint nyolcosztályos gimnáziumi csoportjaim is. Számítástechnika szakos tanári végzettséggel is rendelkezvén, az IKT-eszközök mindennapos használata nem okoz számomra semmilyen nehézséget. A gyerekek online felületeken keresztül is elküldhetik a beadandó dolgozataikat. Én szerkesztem az iskola honlapját, a hivatalos facebook oldalát és youtube csatornáját. Az elmúlt évben az iskolavezetéssel egyeztetve a diákok bevonásával készítettem az iskoláról egy promóciós kisfilmet, célként tűztem ki magam elé, hogy a következő években további, az iskola imázsát építő filmeket forgassak.

Szakmai fejlődésem érdekében rendszeresen tájékozódom a legújabb módszertani lehetőségekről, részt veszek akkreditált továbbképzéseken (A tanulási zavarokkal és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felismerése és pedagógiai segítésének módszerei; Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására; Az idegennyelv-tanulás elméleti és gyakorlati kérdései a nyelvi előkészítő évfolyamon; Idegen nyelv szakos (angol) tanárok továbbképzése célnyelvi környezetben – University of Wolverhampton), de neves külföldi egyetemek online kurzusait (Introduction to Communication Science, a University of Amsterdam nyolchetes online kurzusa; Internet History, Technology, and Security, a University of Michigan tízhetes online kurzusa; E-learning and Digital Cultures, The University of Edinburgh öthetes online kurzusa; Social Network Analysis, a University of Michigan nyolchetes online kurzusa) is előszeretettel abszolválom.

A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational Research Association) IKT szakosztályának (http://hera.org.hu/ikt-szakosztaly/) 2012, az egyesület alapítása óta tagja vagyok. Az egyesület angol nyelvű folyóiratának, a Hungarian Educational Research Journal-nek (http://herj.lib.unideb.hu/oldal/index/imprint) 2013 óta idegen nyelvi lektora vagyok. A folyóirat online megjelenésének (newsletter, facebook profil) menedzselése is az én feladatom.

Szakmai konferenciákon előadóként is igyekszem részt venni. Az elmúlt években előadást tartottam a prágai Károly Egyetemen (2014-ben, 2015-ben), a Debreceni Egyetemen (2014-ben, 2015-ben), a Nyíregyházi Főiskolán (2008-ban, 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben, 2014-ben, 2015-ben), a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen (2014-ben).

[1] Angol nyelv és irodalom – számítástechnika szakos általános iskolai tanár végzettséget szereztem.
[2] Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár végzettséget szereztem.

Pájerné Tóth Ágnes

angoltanár

pajerne.toth.agnes@aranyjnyh.hu

1992-ben szereztem matematika- angol szakos általános iskolai tanári diplomát az akkori Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Mivel akkor még nagyon sok lehetőség volt angoltudással elhelyezkedni, úgy gondoltam szerzek még egy diplomát és megpróbálok más, nem tanári munkakörben elhelyezkedni. Ebben a tanévben indult a Nemzetközi és Diplomáciai Kapcsolatok szak a Nyíregyházi Főiskolán, ezért jelentkeztem a 2 éves képzésre. A tanulmányaimmal párhuzamosan egy esti iskolában tanítottam angolt dolgozó fiataloknak egy évig, amely idő alatt rádöbbentem mennyire szívesen tanítok és foglalkozok fiatalokkal. Így a következő tanévet (1993-94) már az Arany János Gimnázium és általános iskola falai között töltöttem, ahol immár 26 éve tanítok.
Az első években az általános iskolai osztályokat is tanítottam a gimnáziumi osztályok mellett, ahol volt olyan osztály ahonnan a diákok több mint fele azért jött a gimnáziumunkba továbbtanulni, hogy én tanítsam őket angolból tovább. Már az első évektől érettségire készítettem és érettségiztettem az iskola tanulóit. Később a nyolcosztályos gimnáziumi osztályokban is elkezdtem tanítani. Így ötödik évfolyamtól tizenkettedik évfolyamig minden korosztály oktatásával foglalkozhattam és fejleszthettem tudásukat és ezzel fejlődött az én tanítási képességem is.
2005-ben vezetőim kérésére osztályfőnök lettem egy nyolcosztályos gimnáziumi osztály 8-dik évfolyamában. Itt ismerkedhettem meg az osztályfőnökség minden pozitív és negatív oldalát. Nőként, a diákjaimat néha, mint a gyerekeimet kezeltem és nagyon erős kötelék alakult ki az osztályom és közöttem, aminek köszönhetően sok sikert könyvelhettünk el az angol eredményekkel és a közösségi munkáinkkal is.
2009-től nyelviskolai keretben kezdtem el felnőttképzéssel foglalkozni. A Phonix légrugó cégcsoport adminisztrációs és vezetői részlegét tanítottam angol nyelvre, amivel újabb kompetenciákat fejleszthettem és módszertanilag sokat fejlődhettem. A diákoknak nem állt rendelkezésükre tankönyv így saját, általam kidolgoztott tananyagot követtünk az órákon. 5 évig tanítottam a csoportot ahol nem volt elvárás a nyelvvizsga megszerzése, de kommunikációs képességeiket fejlesztenem kellett. Ennek ellenére többen szereztek nyelvvizsgát és minden nap használják az angolt munkájuk során.
Ezen a képzésen fellendülve vállaltam el a nyelviskola egy másik, szombati napokon tartott diplomamentő képzését ahol a diákjaim 80% szerezte meg a tanfolyam elvégzése után a középfokú nyelvvizsgáját.
2009-től két alkalommal vettem részt Comenius programokon, aminek segítségével diákjaink és mi tanárok is megismerkedhettünk más országok kultúrájával és szokásaival és használtuk az angol nyelvet, mint kommunikációs eszközt a látogatások és előadások során. A programnak köszönhetően 4 éven keresztül kapcsolatot tartottunk fenn 5 európai ország iskoláival. Ez a sor a tavalyi tanévben egy újabb immár Erasmus programmal folytatódott ahol a kolleganőmet állandó munkatársként segítem a program megvalósításában.
2010-ben feletteseim kérésére iskolai pályázat segítségével elkezdtem a Miskolci Egyetem mester angol képzését, amit 2011-ben sikeresen, jeles minősítéssel végeztem.
2010-ben kezdtük el az akkori nyolcadikos nyolcosztályos gimnáziumi osztályban a nulladik évfolyamos egyedülálló képzést. Nagyon sok munkával és 3 kolleganővel folyamatosan együttműködve, év végén minden diák sikeres, magas százalékpontos érettségit tett, sokan még abban az évben, később az egész osztály közép, illetve néhány tanuló felsőfokú nyelvvizsgát tett.
2011-ben megkaptam életem második osztályát, újra egy nyolcosztályos, de ezen alkalommal ötödik évfolyamtól. A tehetséges diákok oktatása mindig nagy örömöt és egyben kihívást jelent számomra. Nagyon jó kapcsolatom van a diákjaimmal és nagyon szívesen töltök velük időt a szabadidőmben is. A tehetséggondozás mellett, osztályfőnökként nagyon fontosnak tartom a közösségépítést is, ami igaz, hogy több energiát és türelmet igényel, de a diákok visszajelzéséből úgy érzem megéri. Az iskola diákjai már többször megválasztottak a legjobb tanárnőnek, 2014-ben pedig a vezetőség ismert el a jövő nemzedékért végzett áldozatos oktató és nevelő munkámért egy oklevéllel.
2013 végén közép- és emeltszintű vizsgáztatói 30 órás akkreditált továbbképzésen vettem részt, és következő tanévben középszintű érettségi vizsgaelnöki megbízást is kaptam. Szívesen vállaltam ezt a feladatot is, hiszen új szemszögből tapasztalhattam meg az érettségi menetét és más vizsgáztatói módszereket és kollegákat ismerhettem meg.
2015-től vezetői felkérésre munkaközösség-vezetői feladatot töltöttem be iskolánkban. Ezzel egy új feladatkör megismerésére nyílt lehetőségem és nagy lelkesedéssel vágtam bele. A négy év során sok vezetői területet és feladatot megismerhettem, nagy felelősséget rótt rám, de úgy gondolom eleget tudtam tenni a kihívásoknak. Azonban idén már szívesen adom át ezt a feladatot egy másik kollegámnak.
Szintén 2015-ben kezdtem el egy esti iskolában érettségire készítő gimnáziumi képzésben tanítani. Immár 4 éve tanítok itt hátrányos helyzetű, motivációs problémákkal illetve tanulási nehézségekkel küzdő diákok mellett, munkába járó felnőtteket és roma származású fiatalokat. Nem mondom, hogy nem jelent kihívást hetente kétszer megküzdeni a fáradtsággal és este lelkesen tanítani kicsit nehezebben tanuló embereket, de mindig megéri, ha már csak 1-2 motiváltabb diák is van. Minden tanévben sikerül érettségire bocsájtani 8-10 embert, akik általában sikeres érettségit is tesznek, ami nagy eredmény ebben az oktatási rendszerben.

Táriné Orosz Edina

angoltanár

tarine.orosz.edina@aranyjnyh.hu

1995-ben érettségiztem a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Első diplomámat a Nyíregyházi Egyetem magyar-angol szakán szereztem 2000-ben. 2007-ben a Károli Gáspár Református Egyetem kiegészítő angol szakán középiskolai angol nyelv és irodalom tanárrá nyilvánítottak. Diplomamunkámat a kommunikatív nyelvtanításból írtam. Harmadik diplomám a Nyíregyházi Egyetem Magyartanári Mesterképzésének elvégzéséhez köthető. (2014.) Pedagógiai pályafutásomat a nyírtelki Királytelek Általános Iskolában kezdtem, majd a következő tanévtől, 2001.-től, jelenlegi iskolámban dolgozom angoltanárként. Bár a gimnáziumi tagozathoz tartozom, rendszeresen tanítok át az általános iskola alsó és felső tagozataiba is. 2019-ben szereztem meg a Pedagógus II. fokozatot.

Az iskolai életben nagyon sok lehetőség van a tanulói tudás támogatására, a fejlesztésre. Változatos munkamódszerekkel, különböző segédanyagok által megtámogatva óráimon próbálom az angol nyelvet nem mint célt, hanem mint a világ megismeréséhez szükséges eszközt – mint „legfontosabb tantárgyat” tanítani. Magától értetődőnek veszem, hogy óráimat minimális- jórészt új nyelvtani egység prezentálását szolgáló- magyar, és minél maximálisabb mértékben angol nyelven vezessem. Valódi célom- a középfokú nyelvvizsga megszerzésén túl- az, hogy az iskolából kikerülve a tanulók használható nyelvtudással bírjanak. A pozitív visszajelzés nagyon fontos a diákoknak, így gyakran élek a jutalmazás és a dicséret eszközeivel.

Rendszeresen készítek diákokat versenyekre. Megyei versenyeken a 2. és 3. helyezést (TIT, Zelk, Find your way), levelezős tesztverseny (London Bridge) országos döntőjén az 5. helyezést, illetve a nyolcosztályos gimnáziumok regionális versenyén való 1. helyezést sorolom legnagyobb sikereim közé.  Évek óta kapok felkérést emeltszintű érettségi vizsgán javító- és kérdezőtanári feladatok ellátására is. Mivel munkaközösségünk nagyon együttműködő, a kollégákkal igyekszünk együtt dolgozni, segíteni egymást.  Állandó feladataim vannak a helyi szervezésű megyei szavalóverseny, az Euro próbanyelvvizsga előkészítésében, a  Nyelvi Hét szervezési munkálataiban, illetve a „Dönts jól, a jövőd a tét!” elnevezésű pályaválasztási kiállítás  lebonyolításában is. A valamikori Comenius és a jelenleg is futó Erasmus+ programok keretein belül adott csoportjaimmal több külföldi iskola életébe is bepillantást nyerhettem.  Vannak munkaközösségünk számára fontos feladatok, amelyeket saját vállalásként teszünk meg - ebből is látszik, hogy az együtt gondolkodás jellemzi a közösséget.

Úgy gondolom nyelvtanárként kiemelkedően fontos a naprakész, digitális ismeretátadás, mert a diákok mindennapi életének az internet is szerves része. Továbbra is nyitott vagyok az új ismeretek befogadására; pedagógusként arra törekszem, hogy pályámat végig kísérje az élethosszig tartó tanulás.

Palkovics Borbála

angoltanár

palkovics.borbala@aranyjnyh.hu

1992-ben végeztem a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán matematika-angol szakon. A főiskola első angol évfolyamán tanulhattam a rendszerváltáskor. Nagyon kevés volt akkoriban az angoltanár, így szinte bárhova beadhattam a papírjaimat. Azért épp az Arany János Gimnázium és Általános Iskolát választottam, mert itt éreztem magam a legjobban anno. Ebbe az iskolába jártam ugyanis gyerekkoromban. Akkor még 9. sz. Általános Iskola volt a neve, és amint megnyitotta kapuit, ide jelentkeztem. Imádtam a légkört, a tanáraimat, az osztályomat, a programokat, versenyeket, azt hogy itt tanítottak meg úszni, később az úszócsapat tagja lehettem. Az akkor még Úttörő Olimpiának nevezett diákolimpián a csapatunk 5. lett – Kovács Rita is a csapatunkban volt!

Nem bántam meg a választásom, amit akkor szerettem, az immáron a pad másik oldaláról nézve is ugyanolyan szép maradt. Segítő szándékú, gyerekközpontú, kedves kollégáim vannak, kiváló a vezetés, a pandémia időszakát leszámítva színesek a programok, a versenyek, melyen szépen szerepelnek diákjaink, aranyos hangulatú osztályaink vannak, és sorolhatnám még hosszan, mi miatt szeretem ma is az iskolánkat.

Tanárként mindenkiből igyekszem a maximumot kihozni, és akit csak lehet, elvinni a nyelvvizsgáig, akár a felsőfokúig is. Az érettségin sok diákom választja az emelt szintet. Megyei, országos szintű versenyen is sok-sok diákom lett helyezett, még első is. De ezek „csak” a kézzel fogható érdemek. Mivel a kommunikativitás a célja a nyelvtanításnak, rendszerint megtanulnak a diákjaink angolul beszélni. Igyekszem mindezt úgy tenni, hogy figyelembe veszem a képességeiket, a szándékaikat, az egyéniségüket, a problémáikat.

Magam is igyekeztem fejlődni a 30 munkaév során. Sok-sok továbbképzésen vettem részt, és a Debreceni Egyetem alkalmazott nyelvész angol specializációval szakán szereztem második, majd a Miskolci Egyetem angoltanári mesterképzési szakán harmadik diplomámat.

Méhesné Szabó Piroska

némettanár

mehesne.szabo.piroska@aranyjnyh.hu

Német-történelem szakos tanárként végeztem a Bessenyei György tanárképző Főiskolán 1995-ben. Utolsó éves hallgatóként kezdtem el tanítani az Arany János Gimnázium és Általános iskolában német nyelvet tanítani.

Szakmai továbbfejlődésemet az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diploma tovább erősítette, melyet 2002-ben kaptam meg.

Az iskolánkban egyre több sajátos nevelési igényű tanuló jelent meg és úgy gondoltam, hogy ezeknek tanulóknak a megsegítése is nagy kihívás. Jelentkeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karára, ahová felvettek és 2008-ban gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanárként végeztem. A német nyelv oktatása mellett fejlesztő órákat is kaptam, az általános iskola tagozatáról is és gimnázium tagozatáról is csoportbontásban heti két órában foglalkoztam a tanulókkal. Természetesen a gyógypedagógiai főiskolán tanultak a nyelvi óráimon is segítették a munkám és a csoportjaimban lévő eltérő bánásmódot igénylő tanulók esetében már sokkal felkészültebb voltam. A tanulóknak itt nem szaktárgyi segítséget kell nyújtani, hanem képességeiket fejleszteni a szakvélemény alapján. A pedagógiai szakszolgálat által szervezett programokon is veszek részt.

2018 óta Diákönkormányzatot segítő tanárként, támogatom a DÖK munkáját. A verébavató, a Mikulás ünnepség, az Arany hét programjainak a megszervezése volt a feladatunk.

2010-ben a „Felkészítés vizsgaelnöki feladatok ellátására” című 30 órás akkreditált továbbképzést Miskolcon végeztem el. Azóta is több gimnáziumban voltam már középszinten vizsgaelnök és ilyenkor más iskolák munkájába is betekintést nyerhetek.

Több szakirányú továbbképzésen vettem részt, melyek segítik szakmai megújulásom és fejlesztik módszertani ismereteimet. TÁMOP 2.2.2.-12/1-2012 001- „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése”. „Tehetség és személyiségfejlesztés” a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége szervezésének keretén belül Budapesten egy három napos továbbképzésen vettem részt. A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt, az NTK-player szoftver és a könyvek telepítésének menete továbbképzés, mely Nyíregyházán volt, Debrecen IKT-eszközök gyakorlati használata, című továbbképzés.

Az új kihívásoknak eleget téve a Nyíregyházi Egyetemen pedagógus szakvizsgát tettem 2007-ben, a pedagógus szakvizsgára felkészítő tanulmányaim során mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés nevű ismeretkört sajátítottam el.

Kapcsolatot tartok online a német nyelvű tankönyvkiadókkal például Klett és a némettanárok szövetségén belül a Krúdy Mozi által szervezett film vetítéseken veszünk részt, ahol német nyelvű filmeket nézünk meg.

Céljaim között szerepel, hogy a német nyelven középszinten érettségizők számát emeljem. Olyan használható nyelvtudást kapjanak a tanulók, mellyel a későbbiekben a munkaerő piacon is megállják a helyüket.

Kósáné Győry Beáta

történelem-francia-informatika-angol szakos tanár

kosane.gyori.beata@aranyjnyh.hu

A pedagógus pálya iránti vonzalmam már általános iskolás koromban megmutatkozott, hiszen édesanyám pedagógus és többször hallottam tőle Móricz Zsigmond idézetét:

“Nincs annál nagyobb öröm, mint megtanítani valakit arra, amit nem tud.”

A Bessenyei György Tanárképző Főiskola történelem-francia szakos tanári oklevelének kézhezvétele után pedagógus pályámat 1997-ben kezdtem Pátrohán, a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Egy évig napközis teendőket láttam el, illetve helyettesítettem a beteg kollegákat. Besegítettem az iskolai ünnepségek szervezésébe is. Egy évet dolgoztam ott, közben elkezdtem Miskolcon történelem szakon a két éves egyetemi kiegészítőt.

            1998-ban áthelyezéssel kerültem Kisvárdára, a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskolába. Történelmet, filozófiát, társadalmi ismereteket, angolt és franciát is tanítottam az intézményben. 1999-ben államvizsgáztam Miskolcon, majd ugyanebben az évben osztályfőnök is lettem festő-kőműves osztályban. Ez egy pályakezdő fiatalnak nagy kihívás volt, de sikeresen megoldottam. Következő osztályom szakközépiskolai volt, akiket történelemből érettségiztettem is jó eredménnyel. Rajtuk kívül még öt osztályt érettségiztettem ott eltöltött öt évem alatt. Közben számos ünnepséget szerveztem, szalagavatós műsort készítettem. Diákokat készítettem fel versenyekre, egyetemre, nyelvvizsgára történelemből, angolból és franciából. Kapcsolatot tartottam egy francia középiskolával Rethel-el, akivel akkoriban testvériskolai kapcsolatot ápoltunk. Tolmácskodtam és a gyerekeknek csere-diák üdültetést szerveztünk. Öt évem alatt kétszer voltam Franciaországban és kétszer fogadtunk francia diákokat. Nagy élményem volt abban, hogy én lehettem a tolmács. Közben 2000-2002-ig elvégeztem a Nyíregyházi Főiskolán a számítástechnikai szakmérnök szakot jó eredménnyel.

 2003-és 2008 között GYED-en, illetve GYES-en voltam. Otthoni éveim alatt sem tétlenkedtem, 2004 és 2007 között a Nyíregyházi Főiskolán elvégeztem az angol szakot, így már négy szakos tanárként kerestem állást, mivel családunk Nyíregyházára költözött. Ekkor kerültem az Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskolába.  Első évben angolt és történelmet tanítottam, illetve napközis feladatokat láttam el. 2009-2011 között nagy örömömre francia nyelvet taníthattam a gimnáziumban. Közben kétszer is szerveztem tanulmányi kirándulást Párizsba és a Loire menti kastélyokhoz.

2011-ben osztályfőnök lettem az 5.b osztályban. Igyekeztem az elvárásoknak megfelelni, jó kapcsolatot tartottam a szülőkkel, akiktől a ballagás után is sok pozitív visszajelzést kaptam.

2013-ban elvégeztem egy 60 órás tanfolyamot a Szent Gergely Népfőiskolán tehetséggondozásból.

2015-ben új osztályt kaptam, akik 2019-ben ballagtak. Ötödik osztályban nehezen ment az összecsiszolódás, de nyolcadik év végére már jó kis közösséget alkottak, beérett a munkám. Mind a két osztályomból közel a fele maradt itt a gimnáziumban, hogy érettségi vizsgát is itt tegyenek. Angolt, történelmet, informatikát tanítottam nekik és büszkén mondhatom, hogy többen már nyelvvizsgáztak közülük és az első osztályomból sokan már egyetemen, főiskolán tanulnak.

Fontos számomra a szaktárgyi tudás naprakészen tartása, illetve új módszertani ismeretek használata, ezért is örültem az IKT eszközök bevezetésének, amit a lehetőségekhez mérten napi szinten használok.

2015-ben elkezdtem a BME Gazdaság -és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakát, hiszen fontos számomra a folyamatos fejlődés, megújulás. 2016. decemberében államvizsgáztam kitüntetéses diplomával.

Mivel a szakvizsga megszerzése után célom lett pedagógus II. fokozatba kerülni, ezért elvégeztem 2017. szeptember 19-én a POK által szervezett 10 órás továbbképzést „Pedagógusok felkészítése a minősítésre” címmel, ahol ismét sok hasznos információval gazdagodtam.

  1. februárjában minősültem jó eredménnyel, 2019. januárjától soroltak „Pedagógus II.” fokozatba.

Korábbi céljaim közt szerepelt, hogy érettségi elnöki teendőket lássak el, ezért elvégeztem Nyíregyházán 2019. novemberében a „Felkészítés az érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására” nevezetű 60 órás tanfolyamot. Nagy örömömre 2020. májusában már megbízást is kaptam Nyíregyházán a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és Gimnáziumba. Ezt a kihívást is sikeresen teljesítettem, bár most a járvány miatt sajnos a szóbeli feleletek elmaradtak, de néhány felelővel a vizsga meg volt tartva.

  1. áprilisában jelentkeztem történelemből emelt szinten érettségi javító tanárnak, melyre alkalmasnak találtak. Nagy örömömre szolgált, hogy a felüljavító kollegák meg voltak elégedve a munkámmal és jövőre is visszavárnak.

2020. márciusában döntöttem el, hogy újabb kihívás elé szeretnék nézni és megpróbálok mestertanári fokozatba kerülni. Szeretném az eddigi több, mint 20 éves tapasztalataimat, tudásomat átadni tanítványaimnak és kollegáimnak egyaránt. Egy új módszert szeretnék bevezetni intézményünkben. Lényege, hogy nyolcadikos tanítványainkkal angol nyelvből egy új típusú nyelvvizsgát (iTolc) ismertessünk meg, melyre szakkör keretén belül készülnének fel. Tanév végén pedig a Katedra nyelviskola lehetőséget biztosít a nyelvvizsga ingyenes kipróbálására. Ez egy olyan új, innovatív kezdeményezés, ami nem volt még intézményünkben. Célja nem csak az iTolc nyelvvizsga megismerése, hanem az idegennyelvi kompetenciák fejlődése is. Valamint az, hogy jó képességű nyolcadikos tanítványaink minél többen  maradjanak intézményünkben, itt szerezzenek nyelvvizsgát és érettségi bizonyítványt is.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.