Tapasztalj és láss

NTP-MTTP-17-0261 számú

Tapasztalj és láss – a geometriai szemlélet fejlesztése

című pályázat összegzése

A 2016/17-es tanévben a matematika munkaközösség ismételten sikeresen pályázott, hogy játékosan gyakorlati tapasztalatok révén fejlessze a sík- és térgeometriai szemléletet. A feladatok megvalósítására 1 200 000 Ft támogatást nyertünk.

A programot a 20 fős természettudományi tehetséggondozó szakkör tagjainak részvételével Jósvai Gabriella és Románné Balogh Gizella pályázatírók és szakkörvezetők valósítják meg.

Előzmények:

Iskolánk gimnáziumi tagozatán mindig kiemelt szerepet kapott, és kap a természettudományok, s ezen belül a matematika tantárgy népszerűsítése. Érettségi, kompetenciamérési, továbbtanulási mutatóink, versenyeredményeink jók. A 8 osztályos gimnázium a tehetséggondozás színtere. A négyosztályos diákok között is vannak emelt matematika faktos tanulók, de kevesebben, A négyosztályos diákok átlaga erős közepes.

11 éve indítottuk útjára a Természettudományos Hetek-03.22.-04.22. – programsorozatot. Kiállítások, megemlékezések, előadások, kísérletek megtekintése, kipróbálása, egészségnap, túrázás, tájfutás, tantárgyi versenyek, megadott témában prezentációk készítése és bemutatása, környezetünk üzemeinek, vízmű létesítményeinek, hőerőművének, botanikus kertjének vezetővel történő megtekintése, múzeumi foglalkozások, ismerkedés az internet kínálta logikai játékokkal.

Ebben az időszakban kerülnek megrendezésre a tudatos pénzkezeléssel, a környezettudatos magatartással összefüggő programok, kapcsolódtunk a digitális témahét eseményeihez is. Matematikához a “Csalafinta feladatok” háziverseny, a”Játékos feladatok, matematikai játékok” megyei verseny, matematikusok életének bemutatása és matematikai internetes játékokkal való ismerkedés kapcsolódik.

A diákok kedvelik és várják a rendezvényeket. Ennek a rendezvénynek is köszönhető iskolánkban a természettudományok térhódítása. Matematika fakultációt a 11-12. évf-os diákok 40 %-a.választja, mintegy 40% a mérnöki, gazdasági, informatika irányúltságú továbbtanulási arány.Matematikai versenyeken a megyei élmezőnyben vannak tanulóink. Országos sikereink: OKTV 2. forduló, Arany Dániel 3. helyezés, Gordiusz, Zrínyi, Bólyai versenyek országos döntőjében középmezőny, Sziporka egyenletmegoldó versenyen országos1.2.4. hely.A helyi szakköri lehetőségeinket sikeres városi, MATEHETSZ, Országos Tehetséggondozó és Termtudományos eszközök pályázattal segítettük, és segítjük.

Rövid kivonat a pályázat célját és munkamódszerét bemutató részekből:

A tanulók számára nehéz matematikát is  játékosan és élvezetesen szeretnénk művelni. Stabil ismeretekhez gyakorlatias, felfedezésre és tapasztalatokra épülő módszerekkel fogunk eljutni.

Közel négy évtizedes pedagógiai tapasztalatunk alapján elsősorban a  geometriai ismeretek megerősítése a cél. Síkidomokat, él-és laphálózatokat, egyszerű és összetett testeket, szemléltető eszközöket építünk közösen a diákokkal. Mérünk, szerkesztünk, ragasztunk, következtetünk, térlátást és logikai készséget fejlesztünk, élvezzük a felfedezés örömét.

 A tapasztalatokat bizonyítani is kell. Alakzatok elől- oldal-felülnézeteinek megállapításakor a diákok a minimálisan és maximálisan szükséges elemeket is meghatározzák. Számítógépes logikai játékokban magasabb szintre jutnak el, útmutatást, segítséget adnak majd a társaiknak Különleges testek, Szimmetriaviszonyok és következményeik a geometriában, Geometria az életünkben címmel- művészet, építészet, divat, ppt-k elkészítésével szolgálják a kitűzött cél megvalósítását.

Fejlődik a szókincsük, kommunikációs készségük, logikai gondolkodásuk, szociális kompetenciájuk, önbizalmuk, önismeretük.

A foglalkozásokon kooperatív csoportmunkával készítik a geometriai alakzatokat kartonból, hungarocellből, alumínium huzalból, hurkapálcából. A csoport vezetője gondoskodik az egyenletes feladatmegosztásról, a feladatok megértéséről és  elvégzéséről. Egymás munkájára szükség van, mindenkinek el kell végeznie a saját részét.

A közös munka fejleszti az együttműködési készséget, empátiát és segítségadási motivációt, ezáltal pozitív, megértő légkört teremtve szerezhetnek a diákok új ismereteket.

A létrehozott alakzatokból és testekből méréseket végezve olyan adatbázist hoznak létre, amelyből közösen vonják le a következtetéseket. Mindenkinek lesz sikerélménye, A létrehozott testekből  újakat építve azok különböző nézeteit  gyakorolják, A sokféle feladatból ( alakzatok, testek, ezek összeépítése, számítógépes szimulációk, ppt-k, logikai játékok-malom,sakk, sudoku, internetes…) mindenki megtalálja amelyikben ő a jó. A sikerélmény növeli az önbecsülésüket, a jó hangulat, a tudás értékét.

Minden kétórás foglalkozásból 20 perc játék . Megtanulják és/vagy gyakorolják az amőba-malom-sudoku-sakk-Rubik és egyéb társasjátékok-1-2 kártyajáték (saját választás alapján), térlátást, gyorsaságot, becslést, logikai gondolkodást igénylő számítógépes játék szabályait. Az utolsó foglalkozásra mindenki készíthet LEGO elemekből egy különleges testet, amelyet közösen elemzünk.

A szakköri foglalkozásokat

a Csodák  Palotájában…2017.11.24…,

a LEGO Manufakturing nyíregyházi gyárában szervezett 1-1 interaktív foglalkozás…2018.02.15.

külső előadó meghívása …2018.04.04.., 

 mandala készítés…2018.03.09. és 04.12. és

 egy 3 napos Zempléni hegységben szervezett tábor…2018.05.15-16-17…,

a város iskoláiból érkező tanulókkal közös foglalkozás szervezéseivel…2018.04.12. és a

sok logikai játék teszi élvezetesebbé.

A 3 napos tábor a szakmai feladatokon kívül túrázást, közös vacsorakészítést, kártyacsatát, sportolást,mandalakészítést és rejtvényfejtést is lehetővé tesz.

A LEGO Manufakturing megismerése minden gyermek számára nagy élmény. Építünk a LEGO elemek felhasználásának személyiségfejlesztő szerepére. A Nyíregyházi egyetem 3D-s nyomtatójával való ismerkedés és a kipróbálása, a Logi-schoolban elkészíthető saját számítógépes játék a logikus gondolkodás fejlesztésén túl kikapcsolódás is.

Megadott, vagy saját témához kötődő választás alapján ppt-k készítése és azok bemutatása elmélyíti- szélesíti a program céljának megvalósítását.

A páros- és csoportmunka minden résztvevő számára segíti a feladat elvégzését, sikerélményhez juttat, növeli az önbizalmat, lehetőség a szociális tanulásra.Az elkészített alakzatokból, testekből, él-  és laphálózatokból mérések, táblázatok, összehasonlítások, összeszámlálás, tapasztalatok alapján fogalmazunk meg tulajdonságokat, összefüggéseket. Az alakzatok különböző nézeteit, először azok  megépítése után rajzoljuk meg, a különböző nézetek alapján elkészítjük az alakzatokat, s vonunk le következtetéseket. Tapasztalás után  lehet a számítógép kockákból felépített alakzatainak nézeteit oda-vissza gyakorolni.  A 2-2 órás foglalkozásokon, a táborban, az üzemlátogatás során számukra különleges, érdekes és szórakoztató feladatokat kell megoldaniuk. Megtanulhatnak olyan tartalmas, logikai gondolkodást fejlesztő, közösségi játékokat, logikai számítógépes játékokat, amelyek már veszítettek a népszerűségükből. A játékosság, a felfedezés és tapasztalás öröme áthatja az egész programot.

Rövid távon is tapasztalható a geometriai ismeretek elmélyülése, a térlátás fejlődése. Tanítási órákon mások számára is elmagyarázzák az összefüggéseket. Az elkészített síkidomokat, testeket ( a készítőjük nevével ellátva) a tanítási órákon szemléltető eszközként fogjuk használni, hogy másoknak is láthatóbbá, kézzelfoghatóbbá tegyük az ismereteket.

A résztvevők megtapasztalják, hogy a nehezen tanulható matematikát is lehet élvezettel és eredményesen művelni. Ezt a pozitív attitüdöt fogják a környezetükben közvetíteni. A foglalkozások során szélesedett a látókörük, pályaválasztásukat megalapozó ismereteket kaptak. Megtapasztalták a tudás, a felfedezés és a közösséghez tartozás örömét, a közösség motiváló erejét. Pozitív személyiségjegyeik ( önbizalom, önismeret, határozottság, tenni akarás, empátia, lényeglátás, elvonatkoztatás…), kommunikációs, problémamegoldó készségük  fejlődött. Tartalmas szórakozási lehetőségeket próbáltak ki.

Románné Balogh Gizella és Jósvai Gabriella pályázati programfelelősök