TÁMOP
Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek<br /> Átmeneti Otthona Út a jövőbe (Pedagógiai Kultúra Korszerűsítése pedagógusok új<br /> szerepben) című TÁMOP-3,1,5-09/A-2-2010-0396 azonosító számú pályázata az<br /> Európai Szociális Alapból Valam

Az
Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti
Otthona Út a jövőbe (Pedagógiai Kultúra Korszerűsítése pedagógusok új
szerepben) című TÁMOP-3,1,5-09/A-2-2010-0396 azonosító számú pályázata az
Európai Szociális Alapból Valamint a Társadalmi megújulás Operatív Program
előirányzataiból 11 634 926 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Projekt
neve
: Út a jövőbe (Pedagógiai Kultúra
Korszerűsítése) Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program.

Projekt
leírása
: Intézményünk pedagógusai
továbbképzések révén rendszeresen frissítik módszertani és szaktárgyi
ismereteiket. Ebben a tanévben a TÁMOP-3.1.5- 09/A/2-2010-0396, számú pályázat
teljeskörű támogatásával – Pájerné Tóth Ágnes a Miskolci Egyetemen angoltanár,
– Vasné Iván Györgyi a Semmelweis Egyetemen gyógytestnevelés tanár, – Kalenda
Mihályné az Eszterházy Károly Foiskolán pedagógiai értékelés és mérés tanár, –
Baloghné Dávida Katalin az Eszterházy Károly Főiskolán játék- és szabadidő
szervező, – Kulcsár Gabriella az Eszterházy Károly Főiskolán család- és
gyermekvédő szakán bővíti és korszerűsíti ismereteit.

Szeretnénk,
ha a tanulóink örömmel vennének részt a tanítási órákon és a tanórán kívüli
foglalkozásokon. Fontos nekünk, hogy minden diák megtalálja a számára
eredményeket és sikert biztosító területet. Az érvényesüléshez elengedhetetlen
a főtárgyak mellett az idegen nyelv ismerete, az egyenlő esélyek biztosításához
fontos a hatékony ifjúságvédelem és a szakszerű testnevelés, gyógytestnevelés foglalkozások
szervezése. Munkánk tervezésekor a továbblépéshez elemeznünk kell az
eredményeinket, fel kell tárni a fejlődés lehetőségeit. Az alábbi összegzések
az iskolai tevékenység 1-1 különleges szeletére irányítják a figyelmet.

Kalenda Mihályné
mérés-értékelés mestertanári képzésének célja:

A
képzésen megszerzett ismeretek tegyék lehetővé a kompetenciamérés és egyéb
iskolai felmérések eredményének elemzését, a fejlesztendő területek feltárását,
a fejlesztés lépéseinek megtervezését, a kidolgozott és megvalósított
fejlesztési stratégiák hatékonyságának mérését.
Az elsajátított stratégiai módszerekkel váljék könnyebbé az iskolai
statisztikák elkészítése, elemzése, összehasonlítása.

A
képzés során elsajátított ismeretek alapozzák meg az IKT eszközök hatékony
használatát a mindennapi munka során. A tanulmányok alatt elsajátítja a
Microsoft Office eszközök és az SPSS statisztikai program használatát. Ezek a
programok lehetővé teszik a mérési adatok hatékony feldolgozását, elemzését,
megjelenítését.

A
mérések és a statisztikai adatok elemzése során lehetővé válik, az osztályok és
az egyes tanulók szintjén a hiányosságok feltárása. A szakmai munkaközösségek
tagjai együtt és a szaktanárok külön-külön stratégiákat dolgoznak ki azok
megszüntetésére. A megismételt mérések eredményeinek összehasonlítása lehetővé
teszi a tanulók fejlődésének figyelemmel követését.

Pájerné Tóth Ágnes
angol nyelv mestertanár:

Új
módszerek alkalmazásával az érettségire készítés, Comenius program működtetése,
bemutató órák tartása, versenyre készítés, prezentációk összeállítása,
kommunikációs készség fejlesztése és a tanítás hatékonyságának növelése. Szélesebb
körű angol nyelvhasználat (külföldi látogatás/fogadás). Magasabb óraszámban
használjuk a digitális táblát és az informatikai eszközöket. Érettségi
eredmények javuljanak. A csoportok által készített prezentációk, projektek
bemutatása az idegen nyelvi hét keretében.

Vasné Iván Györgyi
gyógytestnevelés mestertanár:

2012.01.01-től
a gimnázium egyetlen gyógytestnevelő tanáraként szakórákat tartson és preventív
tevékenységet végezzen. A tanulók motiválása a sportolásra. Szabadidős sportok
megtanítása (görkorcsolyázás, jégkorcsolyázás, az úszás oktatás, kitartó
úszás.) Speciális gimnasztikai gyakorlatok megtanulása. A tanulók egészségének
megőrzése, folyamatos kapcsolattartás a testnevelőkkel, az iskolaorvossal,
védőnővel, osztályfőnökökkel.
Az ortopédiai betegségek megelőzése és a meglévő betegségek korrekciója. A
szülők és az osztályfőnökök tájékoztatása a helytelen testtartás megelőzési lehetőségeiről
és a felismerési módjairól. A tanulókban belső igény kialakítása a
gyógytestnevelés órákon való aktív részvételre.

Kőváriné Kulcsár
Gabriella család és gyermekvédő mesterképzés:

Gyermek-
és ifjúságvédelmi felelősként a tényfeltárás, a preventív tevékenység, a
konkrét  esetek tapintatos megoldása, a külső és belső partneri naprakész
együttműködés biztosítása.
Differenciált módszer alkalmazása a hátrányos tanulók napközis és tanulószobás
foglalkoztatásánál. IKT eszközök használata a preventív tevékenységet segítő
előadásokon..
Egyénre szabott megoldás jogi és gyermekvédelmi feladatok esetén.
Gyermek- és ifjúságvédelem szakmai ismereteinek birtokában a preventív
tevékenység hangsúlyozása. Az osztályfőnökökkel, napközis, tanulószobás,
szaktantárgyat oktató tanárokkal való aktív együttműködés keretében az
esélyegyenlőség biztosítása, helyes életpályára irányítás. Külső
családjogi , gyermekvédelmi szervezetekkel együttműködve az esetleges
veszélyeztetettség minél zökkenőmentesebb elhárítása. A preventív tevékenység
keretében a hátrányos és veszélyeztetett tanulók napközis-tanulószobai
foglalkoztatása, tartalmas elfoglaltságok, sikerszerzési lehetőségek
biztosítása, külső partnerekkel naprakész kapcsolattartás. Egyénre szabott
pályaválasztás elősegítése. Pályázati lehetőségek kihasználása.

Balogné Dávida Katalin
játék- és szabadidő-szervező mesterszak:

Tartalmasabb
és szélesebb körű szabadidős tevékenység biztosításával az esélyegyenlőség, az
iskolához való kötődés, sikerszerzési lehetőség és az aktív szabadidő
eltöltésének, az egészséges testi-lelki egyensúly megteremtésének elvi
erősítése. Az iskolai programok emlékezetessé tétele. A diákok, diákvezetők,
osztályfőnökök és szülők aktívabb részvételre ösztönzése. A tanulóközpontú
programok széleskörű tájékozódás, ötletbörze után kerüljenek be a forgalomba. Széleskörű
kínálat biztosításával minél több diákot szeretne délután is az iskolában
lekötni. A megszerzett tudást érdekesebb hagyományos rendezvényekkel (farsang,
foci-gála, szavalóverseny) és új ötletek, különleges programok lebonyolítását
kívánja megoldani (Arany-heti program, fenyőfa feldíszítése, költészet-napi
megemlékezés).

Kedvezményezett:

Név: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és
Gyermekek Átmeneti Otthona

Elérhetőség:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
e-mail: iskola@aranyj-nyh.sulinet.hu
Telefon: 06-42/447-222
Igazgató: Kantár Attila 

Közreműködő szervezet neve elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Nonprofit Kft.
Cím:1134 Budapest,Váci út 45. C épület
Tel.:+36 1/273-4250
E-mail:eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu


2010/11-es tanévben 5 kolléga kezdte meg a a tanulmányait mesterképzésben: 

 

Név

Intézmény

Szak

Pájerné Tóth Ágnes

ME-BTK

tanár
(T-D)
(angoltanár)

Vassné Iván Gyöngyi

SE-TSK

tanár(T/D)
(gyógy testnevelő)

Kalenda Mihályné

EKF-TKTK

tanár(T/D)
(ped.-i értékelés és mérés)

Baloghné Dávida Katalin

EKF-TKTK

tanár(T/D)
(játék-és szabadidő szervező

Kőváriné Kulcsár Gabriella

EKF-TKTK

tanár(T/D)
(család- és gyermekvédő)


Tanulmányaik
során új, korszerű módszerekkel, tananyaggal és tanórán kívüli tevékenységekkel
ismerkednek meg. Az újdonságokkal, érdekességekkel élvezetesebb foglalkozások
részei lehetnek majd a diákok. Az iskolai honlapon és az Arany Élet
különkiadásában első kézből értesülhetünk az adott szakokhoz kapcsolódó
tudnivalókról.

Arany-ág

Intézményünk
pedagógusai továbbképzések révén rendszeresen frissítik módszertani és
szaktárgyi ismereteiket. Ebben a tanévben a TÁMOP-3.1.5- 09/A/2-2010-0396,
számú pályázat teljesköru támogatásával – Pájerné Tóth Ágnes a Miskolci
Egyetemen angoltanár, – Vasné Iván Györgyi a Semmelweis Egyetemen
gyógytestnevelés tanár, – Kalenda Mihályné az Eszterházy Károly Foiskolán
pedagógiai értékelés és mérés tanár, – Baloghné Dávida Katalin az Eszterházy
Károly Főiskolán játék- és szabadidő szervező, – Kulcsár Gabriella az
Eszterházy Károly Főiskolán család- és gyermekvédő szakán bővíti és
korszerűsíti ismereteit.
Szeretnénk, ha a tanulóink örömmel vennének részt a tanítási órákon és a
tanórán kívüli foglalkozásokon. Fontos nekünk, hogy minden diák megtalálja a
számára eredményeket és sikert biztosító területet. Az érvényesüléshez elengedhetetlen
a fotárgyak mellett az idegen nyelv ismerete, az egyenlő esélyek biztosításához
fontos a hatékony ifjúságvédelem és a szakszerű testnevelés, gyógytestnevelés
foglalkozások szervezése. Munkánk tervezésekor a továbblépéshez elemeznünk kell
az eredményeinket, fel kell tárni a fejlődés lehetőségeit. Az alábbi
összegzések az iskolai tevékenység 1-1 különleges szeletére irányítják a
figyelmet. (Aranyélet
2010/11-2
)

Pályázathoz kötődő
rendezvények:
 diákhét – Arany János
mûveinek felolvasása (Kelet- Magyarország 2011 márc. 23.):

"Diákok szavalták Arany János verseit órákon át

Az Arany János
Gimnázium és Általános Iskolában az Arany-hét 5 napján változatos programokból
választhattak a diákok.

Ízelítő a kínálatból: röplabda, kosárlabda, 24 órás úszás, játékos
sportverseny, vetélkedok egész sora, fordított nap, karaoke, Cantemus Gyermekkar,
az iskola rock zenekarának koncertje, angol nyelvu dráma bemutatása, rendhagyó
irodalomórák, 8 órán keresztül Arany János verseinek folyamatos felolvasása.

A diákok élvezték a DÖK és az oket segíto tanárok, Vasné Iván Györgyi és
Baloghné Dávida Katalin által szervezett programokat. Mindkét tanárno a
TÁMOP-pályázat támogatásával mesterképzésben vesz részt."

 

Arany Foci Kupa (2011
jún. 21. Kelet-Magyarország)

Közel 5 éve egy lelkes szülő ötlete kedvező fogadtatásra
talált a diákok és a diákönkormányzat körében is. Azóta május végén a
stadionban 16 csapat és népes szurkolótábor részvételével megrendezzük a focikupát.
A csoportmeccsek, döntők mellett büntetorúgó bajnokságra is sor került.
Szponzorok révén édesség, ásványvíz, helyben főzött gulyás és értékes jutalmak
várták a résztvevőket.

Helyezések:
Osztályok bajnokságában:

I. hely:
8/10
II. hely: 4/11.b
III. Hely: Öregdiákok

Gólkirály: Buzás Dániel
Legjobb kapus: Tuska Szabolcs
Legjobb játékos: Horváth Noel
Legjobb 11-es rúgó: Gelsi László

Köszönet a szervezőknek, különösen Magyar Tamás szülőnek és
Vasné Iván Györgyi tanárnőnek, aki a TÁMOP pályázat keretében tanul tovább."

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.